Türk Toraks Derneği

Misyon, Vizyon, İlke ve Amaçlar

Türk Toraks Derneği

TÜRK TORAKS DERNEĞİ MİSYONU

Akciğer sağlığı alanında;
Eğitim, araştırma, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetini geliştirmek,
Üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek,
Bir meslek örgütü olarak alanımızla ilgili sağlık politikalarını toplum yararına etkilemektir.
 

TÜRK TORAKS DERNEĞİ VİZYONU

Akciğer sağlığı alanında;
Önlenebilir tüm hastalıkların en aza indirildiği, Hekimlerin ideal çalışma koşulları içinde her yönden kendini geliştirebildiği, Hastaların en üst düzeyde kaliteli hizmet alabildiği, Hekim, hasta ve toplumun karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış içinde olabildiği. Tüm standartların çağdaş düzeye ulaştığı bir TÜRKİYE
 

TÜRK TORAKS DERNEĞİ İLKELERİ

 1. İnsana, hasta haklarına, emeğe ve çevreye saygı
 2. Katılımcılık, dayanışma, saydamlık, hesap verebilirlik
 3. Bilimsel ve kanıta dayalı tıp
 4. Etik kurallara uyum
   

TÜRK TORAKS DERNEĞİ AMAÇLARI

Akciğer sağlığını geliştirmek için;

 1. Eğitimi iyileştirmek
 2. Araştırmaları desteklemek
 3. Mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek
 4. En etkin koruma, tanı ve tedaviyi sağlamak
 5. Ulusal sağlık politikalarını geliştirmek
 6. Mesleki saygınlığı, özlük haklarını ve etik değerleri en üst düzeye yükseltmek
 7. Ulusal, bölgesel ve küresel işbirliğini oluşturmak
 8. Güçlü, etkin ve katılımcı örgütlenme

 

Kaynak: https://www.toraks.org.tr/page.aspx?menu=9